به خدا پشت نکنیم

دانشجویی به استادش گفت "

استاد اگر خدا رابه من نشان بدهی اورا عبادت وپرستش میکنم وتا نبینم اورا عبادت نمیکنم

استاد به انتهای کلاس رفت وپشت سر دانشجو قرار گرفت وبه شاگردش گفت آیا تو مرا میبینی؟

دانشجو گفت :نه استاد وقتی پشت به شما باشم مسلما شما رانمیتوانم ببینم

                   استاد به کنار او رفت ونگاهی به او کرد وگفت:

            تا زمانی که پشت به خدا کرده باشیم هرگز اورا نخواهیم دید!!!

 


منبع این نوشته : منبع
استاد ,اورا ,اورا عبادت